ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนเชิญวิทยากรจากสถานทูตสหราชอาณาจักร์ และบริติชเคานซิล มาบรรยายพิเศษเรื่องทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามโครงการ Newton Fund ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 702 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 7 เพื่อให้ข้อมูลการสมัครทุนโครงการ Newton Fund
ท่านผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ