สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนเชิญวิทยากรจากมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา (Fulbritght Thailand) เพื่อมาบรรยายพิเศษเรื่องทุนฟุลไบรท์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี เวลา 10.00 น.