สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามโครงการ “Thailand 4.0” เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาไทยพิจารณาสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเทศไต้หวัน ผ่านโครงการ “Talent 4.0” โดยทางมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันจะพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ที่สนใจจัดทำความร่วมมือ สามารถเสนอการจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันตามโครงการดังกล่าว และส่งแบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มายังสำนักงานกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อทางสำนักงานกิจการต่างประเทศจะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.oia.kmitl.ac.th หัวข้อ Cooperation หัวข้อย่อย MOU Process
 
เพิ่มเติม Click