สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) จัดงาน Innovative Asia 2017 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Hiroshima University, Hokkaido University, Kyushu University, Osaka University, Ritsumeikan University, Shibaura Institute of Technology, Tokai University and Tokyo Institute of Technologyเพิ่มเติม Click