ด้วยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสและอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต สามารถเสนอคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น และส่งเอกสารการเสนอขอรับความร่วมมือดังกล่าวมายัง สำนักงานกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
เพิ่มเติม Click