สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students) ประเภทนักศึกษาวิจัย (Research Students) ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และประเภททุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students)ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm