วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม เยี่ยมเยือนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโส ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนวิเทศสัมพันธ์ และ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ หลังจากนั้น ได้ทำการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี
รูปภาพเพิ่มเติม