เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ Prof. Yoshitaka Arakawa, Assoc.Prof.Dr. Koji Okada และ Asst.Prof.Dr. Atsushi Suda คณะผู้แทนจาก Maizuru College, National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาหารือการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่กำลังเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ Maizuru College ณ ห้องประชุมส่วนวิเทศสัมพันธ์ จากนั้น ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เดไปวา นำคณะผู้แทนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Mechanical Engineeing
รูปภาพเพิ่มเติม