วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ Mr. Yuji Hamasaki, President, Mr. Naotsugu Onoue, Managing Director, Mr. Kensuke Ogata, Assistant Manager และ Mr. Pornthewa Wanakhachornkrai, Deputy General Manager จาก Meidensha Corporation ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 ในการเดินทางมาหารือความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย Meidensha Corporation จะให้การสนับสนุนเงินทุน 3,000,000 Yen เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อ training นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในการสอนใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีการใช้ในโรงงานสำหรับการปฎิบัติการทางไฟฟ้า และมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม