เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. Tadashi Mitsuhashi, Director International Affairs Department และ Mr. Naoyak Sagawa, Career Center Deputy Manager จาก Tokai University ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาร่วมประชุมหารือพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ Prof.Dr. Giro Takano อธิการบดี Tokai University ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้บริหารระดับสูง เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม