ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council : CSC) จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ให้แก่บุคลากรของสถาบันการศึกษาไทย จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียดเพิ่มเติม Download