ทุนวิจัยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ National Taipei University of Technology
 สำหรับบุคลากร/นักวิจัยที่สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. และสามารถส่ง ใบสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด ที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Email : tanyarat.jann@gmail.com