สถาบัน Royal Society สถาบัน British Academy แห่งสหราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เชิญนักวิจัยไทยเข้าร่วมสมัครเพื่อขอรับทุน Newton Mobility Grants ภายใต้กองทุนนิวตัน (Newton Fund) ทุน Newton Mobility Grants มีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถของงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัยระหว่างนักวิจัยของทั้งสองประเทศ ผู้สนใจขอรับทุนสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ตามเวลาของสหราชอาณาจักร เพิ่มเติม Click