สถาบัน Royal Society สถาบัน British Academy แห่งสหราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญนักวิจัยไทยเข้าร่วมสมัครเพื่อขอรับทุน Newton Advanced Fellowships ภายใต้กองทุนนิวตัน (Newton Fund) ทุน Newton Advanced Fellowships สนับสนุนทุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี (Mid-career researchers) โดยมีประวัติการทำงานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรืออยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยรวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร     สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดปิดรับสมัครวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร     สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กำหนดปิดรับสมัครวันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร เพิ่มเติม Click