สำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก UMAP และนักวิจัยอย่างน้อย 2 ประเทศร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ UMAP โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 โครงการ โครงการละ 5,000 เหรียญสหรัฐ ผู้สนใจสามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน มายังส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559เพิ่มเติม click