สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความร่วมมือกับสาธารณรัฐออสเตรีย จัดสรรทุนการศึกษา ทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อไปศึกษาและทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2559 สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2559  รายละเอียดเพิ่มเติม click