รับสมัครนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน JUSST Program ไปศึกษา ณ UEC, ประเทศญี่ปุ่นดูรายละเอียด  ยื่นเอกสารที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 27 เมษายน 2559