ด้วยสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ UK national Academies เปิดรับสมัครขอรับทุน Newton Mobility Programme สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่หลังปริญญาเอก และทุน Newton Advanced Fellowships สำหรับนักวิจัยรุ่นกลางหลังปริญญาเอก
ดาวน์โหลดรายละเอียด (Newton.pdf)