เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการบรรยายทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศ New Zealand และทุนสนับสนุนการวิจัย Newton Fund โดยได้เรียนเชิญวิทยากร คุณช่อทิพย์ ประมูผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ และคุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร มาบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนศึกษาต่อและทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุม 701 และ ห้องประชุม 702 สำนักงานอธิการบดีรูปภาพเพิ่มเติม