แคมปัสฟรานซ์-สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส (Campus France Thailand) มีความประสงค์จะแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส และทุนวิจัย (Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs) ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 และ 702 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 7 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
-Eiffel Scholarship Program (Master’s Degree/ PhD)
-Franco-Thai Scholarship Program (Master’s Degree/PhD)
-Junior Research Fellowship Program (Postdoctoral Research)
-PHC Siam-Franco-Thai Mobility Program (Joint Research/Research Training) ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://dia.kmitl.ac.th หรือ https://goo.gl/forms/liWMIeHw0Qq85tQ62 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนงนุท รอดจินดา นักวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-329-8000 สายใน 3841