แคมปัสฟรานซ์-สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส (Campus France Thailand) มีความประสงค์จะแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส และจัดบรรยายพิเศษเรื่องทุนศึกษาต่อ Studies in France and Scholarships ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 7 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสามารถแจ้งชื่อและหน่วยงานเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่  krnongno@staff.kmitl.ac.th (นางสาวนงนุท  รอดจินดา) หรือ โทรศัพท์ 02-329-8140 และโทรศัพท์สายใน 3841เพิ่มเติม click