เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการบรรยายทุนเพื่อการวิจัย โดยได้เรียนเชิญวิทยากร Prof.Kuniaki Yamashita, Director, Ms.Noriko Furuya, Deputy Director และ Mr.Toshio Ohta, International Program Associateจาก JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ (Japan Society for the Promotion of Science, Bangkok Office) มาบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยและกิจกรรมต่างๆของ JSPS ในการนี้ ผศ.ดร. พิทักษ์ ธรรมวาริน ผู้ช่วยอธิการบดี สจล. ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจาก JSPS และกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโส ให้สัมภาษณ์แก่ Mr.Toshio Ohta, International Program Associate เกี่ยวกับนโยบายการบริหารของสถาบันฯด้วยรูปภาพเพิ่มเติม click