ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เรียนเชิญวิทยากรจากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ( JSPS: Japan Society for the Promotion of Science) มาจัดการบรรยายทุนเพื่อการวิจัย เพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสามารถลงชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวนงนุท รอดจินดา นักวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-329-8140, 02-329-8000 สายใน 3841, 062-380-0084 หรือ Email: krnongno@staff.kmitl.ac.thเพิ่มเติม click