องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นสำนักงานกรุงเทพฯ JSPS (Japan Society for the Promotion of Science Bangkok Office) ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดการบรรยายทุนเพื่อการวิจัย ในวันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 7 โดยมีทุนเพื่อการวิจัยดังต่อไปนี้1. ทุนหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยต่างประเทศ (Postdoctoral Fellowship)2. โปรแกรม RONPAKU วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (RONPAKU Dissertation Ph.D. Program)3. โปรแกรมที่ได้รับเชิญไปทำการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น (Invitation Fellowship Programs)4. โปรแกรมทวิภาคี- โครงการวิจัย/สัมมนา/การแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Bilateral Programs)5. โปรแกรม Core-to-Core (Core-to-Core Program) รายละเอียดเพิ่มเติม Click !ลงชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย Click !