ตามที่ได้มีประกาศกองทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ อัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ นั้น ผลมติคณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษา ประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 ได้พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว จึงประกาศมติการอนุมัติให้ทุนแก่นักศึกษา จำนวน 11 คน ดังต่อไปนี้ 1. นางสาววธิดา ฉิมสุนทร 2. นางสาวณัฐธยาน์ สุขกร 3. นายคุณานนต์ ฉัตรไตรรัตน์ 4. นางสาวชนกนันท์ รัตนบุษย์ 5. นายวุฒิชัย สีนอเนตร 6. นายไกร ชำนิวิกัยพงศ์ 7. นางสาวธนาภา ลีลาสถาพรกูร 8. นายปรินทร์ กอบบุญ 9. นายภาคภูมิ คุณาฤทธิพล 10. นางสาวตรีสกุล ตองสารี 11. นายภูริณัฐ วงศ์ศรีสกุล เอกสารแนบ1 / 2