ตามที่ได้มีประกาศกองทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุน สนับสนุนการศึกษาประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศนั้น ได้พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนดังกล่าว แก่นักศึกษาจำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ Click