ตามที่ได้มีประกาศกองทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ อัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ นั้น ผลมติคณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษา ประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 ได้พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว จึงประกาศมติการอนุมัติให้ทุนแก่นักศึกษา จำนวน 29 คน ตามรายชื่ิอในเอกสารแนบ ดังนี้