เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับผู้ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ของแต่ละคณะ เพื่อหารือการดำเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ การจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับต่างประเทศ และแผนกลยุทธ์ของสถาบันในด้าน International Outlook เพื่อผลักดันให้สถาบันก้าวไปสู่ระดับสากล โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดีรูปภาพเพิ่มเติม