เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุม เรื่องการดำเนินงานด้านต่างๆของส่วนวิเทศสัมพันธ์ และผู้ประสานงานต่างประเทศ ในการผลักดันการทำความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ตามแผนกลยุทธ์บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาพกิจกรรม