เมื่อวันที่ 1-6 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ นางสาวเข็มทอง อามาตย์ ร่วมกับ ดร. วสุ อุดมเพทายกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไป ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน 3 แห่ง ได้แก่ National Taipei University of Technology, National Chung Cheng University และ National Chiao Tung University ภารกิจครั้งนี้ี้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งต้องการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในปี 2017 และมีความประสงค์ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในลำดับต่อไปเพิ่มเติม click