เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโส และ ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไป ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 5 แห่ง ได้แก่ Université Joseph Fouriere Grenoble, Université de Bourgogne, Ecole Centrale de Lyon, Institut National des Sciences Appiquées de Lyon และ Ecole Normale Supérieure de Lyon โดยได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับมหาวิทยาลัยต่างๆในฝรั่งเศส รวมถึงการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันความเป็นนานาชาติและก้าวสู่ความเป็นสากลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพิ่มเติม click