วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ผู้บริหารจาก Ishikawa National College of Technology ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Prof. Dr. Tatsuo Nishizawa ตำแหน่ง Vice President in charge of International Affairs และProf. Kiyoshi Hatta เข้าพบรักษาการแทนรองอธิการบดี สจล. รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร ณ ห้องรับรอง อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน