วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ผู้บริหารจาก National Institute of Information and Communications Technology (NICT) ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Mr. Yoshihiro Onishi และ Mr. Nariaki Ikematsu เข้าพบรักษาการแทนอธิการบดี สจล. ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ ณ ห้องรับรอง อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง Director คนใหม่ของ NICT และมาประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน