เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Takahiro Suzuki จาก The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม701 ชั้น7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งนักศึกษาดังกล่าว เป็นนักศึกษาที่ได้คัดเลือกมาแลกเปลี่ยนกับทางสถาบันฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน และได้เดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นี้
รูปภาพเพิ่มเติม