เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา Tokai University ASEAN Office KMITL หลังจากสำเร็จตามหลักสูตรเพื่อไปศึกษาต่อที่ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น
รูปภาพเพิ่มเติม