ด่วนรอบสุดท้าย!! สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครที่คณะสนใจไปฝึกงานต่างประเทศ ช่วงระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่ตนสามารถไปศึกษาได้ ตัดสินใจเลือกสมัครได้ที่เดียวเท่านั้น (หากได้รับคัดเลือกแล้วห้ามยกเลิกการเดินทาง อ่านข้อปฏิบัติที่หนังสือรับรองผู้ปกครองให้ชัดเจน) สมัคร online ที่ http://128.199.121.151/dia2015/?q=node/add/exchange-outbound-student แล้ว พิมพ์เอกสารนำมาส่งที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 20กุมภาพันธ์ เอกสารดังนี้ 1) ใบสมัคร (เซนชื่อตัวเองให้เรียบร้อย) 2) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 ใบ (เขียนชื่อ-นามสกุล/มหาวิทยาลัยที่สมัคร) 3) Transcript (จากระบบสำนักทะเบียน) 4) หนังสือรับรองผู้ปกครอง download ที่ http://128.199.121.151/dia2015/?q=outbound/exchange-programs 5) สำเนา passport (หากยังไม่มียื่นภายหลังได้) **จะแจ้งผลการพิจารณาทาง email ที่ให้ไว้ในใบสมัครประมาณกลางเดือนมีนาคม ทั้งนี้แล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่ละที่ด้วย ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือน (รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) – ฝรั่งเศส/ เบลเยี่ยม 65,000 บาท – ญี่ปุ่น 50,000 บาท – ไต้หวัน 40,000 บาท – อินเดีย 18,000 บาท – เวียดนาม 19,000 บาทรายละเอียดสาขาที่เปิดรับ Yamagata U-Japan / Kushiro-Japan / Numazu-Japan / Toyama-Japan / Ishikawa-Japan / Maizuru-Japan / FIT-Japan / Waseda U.-Japan / BK Birla-India/ UTB-Brunei / CCU-Taiwan / Burgundy-France / Thomas More-Belgium