วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะอธิการบดี จาก 9 NIT in Kyushu & Okinawa พร้อมคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือ ณ ห้องรับรอง ชั้น6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
More images: