เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สจล. ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศส ณ The Sofitel So Bangkok Hotel จัดโดยสถานเอคอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งวันชาติฝรั่งเศสตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ในประเทศฝรั่งเศส วันดังกล่าวถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า “งานเฉลิมฉลองแห่งชาติ” (La Fête Nationale) สถานเอคอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้สนับสนุนการดำเนินด้านความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษากับสถาบันต่างๆในประเทศฝรั่งเศสให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอย่างดีเสมอมา โดยสถาบันฯมีนโยบายสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในแถบยุโรป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในอนาคตด้วยรูปภาพเพิ่มเติม