ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สจล.จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ โดยมีผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาแสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจากศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งสิ้น 136 คน เดินทางไปฝึกงาน 5 ประเทศ ด้วยกัน ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ใต้หวัน จีน ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม จำนวน 23 มหาลัย ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 ต่อด้วยคุณวิจา ตินตะโมระ ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รูปภาพเพิ่มเติม