เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ร่วมกับ Fukuoka Institute of Technology(FIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ FIT ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ซึ่งได้ก่อตั้งสำนักงาน FBK (FIT Bangkok Office at KMITL) ที่ประเทศไทย เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา โดยการสอบคัดเลือกนักศึกษา FBK รุ่นที่ 7 มีผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นจำนวน 10 คน ผ่านระบบ Tele-conference ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์รูปภาพเพิ่มเติม