วันที่ 30 มีนาคม 2559 สำนักงานโตไก ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบัง กับ Tokai University โดยจัดการเรียนภาษาญี่ปุ่นสองภาคเรียน ภาคเรียนแรกเรียนที่สำนักงานโตไก ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคเรียนที่สองเรียนที่โรงเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
รูปภาพเพิ่มเติม