ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน 5 ประเภททุน คือ
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 74 ทุน
ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 8 ทุน
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 107 ทุน
ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ทุน
ทุนสายออกบัตรธนาคาร ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ทุน
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสม้ครได้ที่เวปไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://scholar.ocsc.go.th