เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดการบรรยายแนะนำทุนประเภทต่างๆ ของทุนฟุลไบรท์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารทุนฟุลไบรท์ เป็นผู้บรรยายแนะนำทุนประเภทต่างๆ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าว ณ ห้องประชุม701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการแลกเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและไทยอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ดำเนินการทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด 2 โครงการ นอกจากทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ว ยังมีทุนประเภท non-degree เช่น ทุนอบรม ดูงาน เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับกลางขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างเสริมประสบการณ์ในสายอาชีพของตน นอกจากนี้ยังมีทุนวิจัย สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนวิจัยร่วมทุนการสอนหรือพัฒนาหลักสูตรในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษา ในขณะเดียวกัน ยังมีโครงการนักวิชาการชาวอเมริกันเดินทางมาร่วมสอนและวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของไทย อีกทั้งโครงการร่วมสอนภาษาอังกฤษในต่างจังหวัดโดยชาวอเมริกันรุ่นหนุ่มสาว เนื่องจากฟุลไบรท์มีทุนหลายประเภทที่จะสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีองค์ความรู้ด้านการเตรียมตัวสมัครทุน และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ และความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษาด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม