เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. รศ.ดร. อานันทวัฒน์ คุณากร รักษาการแทนรองอธิการบดี กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดประชุมงานด้านต่างประเทศ ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ได้จัดตั้งสำนักงานอยู่ภายในสถาบัน และ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ดูแลงานด้านต่างประเทศของทุกคณะมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
มีภาพประกอบ