เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทุนแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างประเทศ และขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานเปิดการบรรยายในครั้งนี้
ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เชิญ นางสาววิจา ตินตะโมระ ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรของส่วนวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ และนักวิจัยของคณะ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุนนาค