ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ English Café เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล (World Class Academic Programs) โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 17.00 -18.30 น. ของทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องรับรองแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกสำนักงานอธิการบดี) ชั้น 1 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนงนุท รอดจินดา นักวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8140 สายใน 3841 และ 062-380-0084 รายละเอียด Class Schedule — Click !May 02, 2017 — ลงทะเบียน Click ! รายชื่อผู้เข้าร่วม Click !   ่