องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2559 เพื่อไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของไทย คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต สามารถเสนอคำขอรับความร่วมมือดังกล่าว โดยจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำขอ จำนวน 3 ชุด และสำเนา 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ ส่งมายังส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เพิ่มเติม click