เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย โดยนำอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ โครงการ Academic melting pot และโครงการ Exchange student เที่ยวชมและศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ณ จังหวัดนครปฐม  รูปภาพเพิ่มเติม  (Photo Gallery) Click !