สำนักงาน FBK ภายใต้การบริหารจัดการของสถายันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดำเนินการโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Fukuoka Insitute Of Technolgy (FIT)
รายละเอียดเพิ่มเติม  Download