สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออกและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-22 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและเวียดนามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม click